Persones en procés final de vida (Servei de suport immediat a domicili)

Persones en procés final de vida (Servei de suport immediat a domicili)

Premi de la Fundació Avedis Donavediam a la excel·lència en qualitat, en integració assistencial – 2016

La necessitat

Quan ens trobem en la fase final de l’evolució de la malaltia, amb un desenllaç proper, en alguns casos els recursos informals i formals són insuficients per cobrir l’atenció global en el domicili, i es requereix d’un Servei d’Atenció a Domicili .

Els Serveis d’Atenció Domiciliari que gestionen els Serveis Socials Municipals sovint no disposen de suficient capacitat econòmica i funcional per cobrir la demanda. Això provoca un retard en l’assignació d’aquest servei en pacients pal·liatius i crònics complexes, en situació de final de vida, que precisen d’un recurs de suport urgent. Al no poder donar resposta amb la suficient celeritat, sovint causa l’ingrés del pacient en un centre (hospitalari,sociosanitari, residencia….).

El procés de morir és únic i complex, no comparable amb cap altre moment de la vida i és un repte per tots dignificar aquest procés facilitant l’adequació dels serveis i el suport rebut.

El servei

El SSID es un servei d’atenció domiciliaria per a pacients en situació de final de vida de l’àrea d’influència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Consisteix en el suport d’un cuidador a domicili que s’incorpora en 24/48 hores a la llar, sense cost per les famílies i en el cas que la necessitat no es pugui cobrir per altres tipus de recurs.

Aquest servei té una durada màxima de 30 dies.

Per al cuidador, tenir cura personalment del seu malalt genera un alt grau de satisfacció que afavoreix un millor dol i alhora pot ser una tasca molt solitària.

Per al malalt, tenir l’opció d’ésser atès per la seva família a casa seva afavoreix el procés d’adaptació a la malaltia i el procés de mort.

Aquest servei és realitzat de manera coordinada entre el PADES, una treballadora social i un cuidador a domicili contractat a través de l’empresa Vincles. fotos

 

Nota de premsa del 30 de maig de 2022

Nota de premsa del 30 de maig de 2022